14.9.10

මල් වැසි වස්සන්නම්


සද හිනහෙන යාමෙක
ඔබ හමුවේ නම්....
උණුහුම් ලය මත
හෙමිහිට සැතපෙන්නම්....

රවටා තරු කැන්
මුව සිපගන්නම්....
හෙමිහිට හෙමිහිට
නුබ වත දැවටෙන්නම්....

වන අරනක සිසිලස
ගෙන ඒ නම්....
ඔය දැතට සිරවී
මම සැනසෙන්නම්....

පිනි සීතට තව තව
නුබ ලං වේ නම්....
තරු පීදුනු අහසෙත්
මල් වැසි වස්සන්නම්....

පබලු

7.9.10

බොළද හීනය


දෙ අත් පටලා වීදියේ
එහාකොන ඇවිද යන්නට
දැස් පටලා ලෑලි බංකුවේ
බොළද හීනය මට දකින්නට
දිනක් නැති බව දනිමි මුත් මම
පතන අමයුරු පැතුම නුබමය

හිතක් ඇති නැති
නපුරු කම රැදි
ලොවක් අභියස
කදුලු කැට පොදි
හිමිව ලතැවෙන්නට
දිනක් ඇති
බවක් දැන දැන
නුබව පතනෙමි

මළත් කම නැති
දෙවුර මත ඔය
සියුම් වදනක්
සෙත් පිරිත් වන
උපන් සහසක්
පැතුම් පොඩි කර
නොඑන නින්දේ
වැතිර ඉකිලන
මමයි නුබවම
පතා ලතැවෙන

පබලු