21.6.11

කියන් නුඹ, කෝ කොහිද..?


සමන් මල් පියළි මත ඇවිදයමි සිහිනයෙන් 
දුරින් හිද සිනාසෙන නුඹ සිටි ස්නේහයෙන් 
අතපොවනු බැරි දුරක බොඳව යන සිතුවමින්
කියන් නුඹ, කෝ කොහිද..?
පිසලන්න මේ,
වැටෙන පිනි නෙතු අගින්..... 

දසන්තය පුරාවට හමා යන සිසිලසින් 
නුඹේ මතක මා මනස රැදෙයි එක සුසුමකින් 
ඇයිද නුඹ දුර ගිහින් සිහිනයක් විලසකින් 
කියන් නුඹ, කෝ කොහිද..?
සනසන්න මේ,
සිත එක වදනකින්.....

එකම කවියක නොලියු පදයක 
ගෙතුනු සිතුවිල්ලක් ලෙසින්..... 
හිස් වු හිත මත පතිත විය නුඹ 
පහන් තරු එළියක් ලෙසින්......
බිද දමා නුඹ ගියත් මේ ලෙස
නොදල තව පැතුමක් ලෙසින්.....
හිස් වු හිත ගෙන බලා ඉමි තව 
එන තුරා අරුණක් ලෙසින්.....

පබලු

2.6.11

අයදිමි නුඹ ව ලෝකය හමුවේ නිබද


සැනසුම අරන් නුඹ ආව දිනක එදා
එදවස පටන් මගේ හදවත එකළු වුනා
ගෙවු හැමදිනම ළග නැතුවත් ගතින් මෙමා   
සිටියා නුඹ ලගම සිනහව සිතෙහි දරා

පිපි පියුමකට වැඩියෙන් සුවදයි සබද  
නිතරම පතන නුඹ මගේමයි මගේ සබද 
පෑයු පුර හදට වැඩියෙන් නුඹ එලියයි සබද 
අයදිමි නුඹ ව ලෝකය හමුවේ නිබද 

පබලු