23.4.10

නුබට සිතින් පිදුව සෙනේ..


ගලන ගගක
සැලෙන ගසක
සිසිල රැගෙන
නුබ එන විට

මහද සිතුම්
සිතක පැතුම්
දලු ලා යළි
වැඩෙනා විට

නුබට සිතින්
පිදුව සෙනේ
නුබ ලඟ
ඔච්චම් වෙනවිට

මහද විලේ
පිපුන පියුම්
මැලවී යලි
බිම වැටුනම

සිත හැඩුවා
මම හැඩුවා
පරමල් සුවදක්
හැමුවා


පබලු

9.4.10

හරි මහන්සියි


නින්ද අහලකටවත් නොඇවිදින්
ඇස් වලට හරි මහන්සි මගේ
සිතට නුබ නිතර ඇවිදින්
මගේ හිතට හරි මහන්සියි

හිස් අහස බලගෙන
නුබෙ රුව පෙනේදැයි
බලන් ඉදලාම
මට හරි මහන්සි

මගේ ලගට ඇවිදින්
මට ඉතිරි කර ගිය
දුක දරාගන්න බෑ
මට හරි මහන්සියි

පබලු