22.9.12

නෙත් තදින් පියාගමි..
ඇවිද යමි මම දුරින් දුරට
නුඹ නොපෙනෙනා මානයේ නවතිමි.........
අකීකරු සීතල සුළං රැළි
ගත වැකී රිදවා දුරට යති
දුරම නවතිමි නො එමි යළි
හිත රිදවා ගනිමි තවත්...............

අන්ධකාර රෑ පුරාම 
තරුත් නෑ තනි නොතනියට
තවත් හිත රිදවගමි...............
නෙත් තදින් පියාගමි..................
නුඹ නො එනු මවෙත  නම් 
මම තවත් දුරට යමි......

නුඹම සතු  නොවුනමුත්
සිතින් ඈ අයිතිකර......................
අසම්මත පෙම්කවක අකීකරු අකුරකින්
තවත් හිත රිදවමින්
නුඹ නො එන් කෙදිනවත් 
මම තවත් දුරට යමි..................

පබලු