27.8.11

පුදන්නම් මුලු ජීවිතයම
දැනේ නම් දිනක 
මාසිත ඉපිදි ප්‍රේමය
මෙතැකැයි කියා....
හැගේ නම් නුඹට 
මම නුඹේමයි කියා...
කියයි නම් සිතට 
සැනසුම මම කියා....
පුදන්නම් මුලු ජීවිතයම
මම නුඹේම යයි කියා....

පබලු

17.8.11

මතක සමනල් රැනක්මතක සමනල් රැනක් ඔහේ ඉගිලුනා
මගේ හිත් උයනේ සුවද මල් අතරේ
මතක සමනල් රැනක් ඔහේ ඉගිලුනා
නෙතු පුරා....මගේ.....මුව පුරා......
සිනා සුවද තවරා
මතක  සමනල් රැනක් ඔහේ ඉගිලුනා


දඟකාර මගේ හීනයේ රැදිලා
හැඩකාර නුඹ මා සිතේ ඇදුනා
පෙර දාක දුටු ඒ සිහිනයේ එතිලා
මතක  සමනල් රැනක් ඔහේ ඉගිලුනා
නෙතු පුරා....මගේ.....මුව පුරා......
සිනා සුවද තවරා
මතක  සමනල් රැනක් ඔහේ ඉගිලුනා


පින්සාර පැතුමක් කැකුලකින් මිදිලා
මල අතර සරණා සරින් ඇහරීලා
අරවින්ද මල් මත හෙමින් අඩි තියා
දුර ගමන් ආ බැව් මහද කළඹලා
මතක  සමනල් රැනක් ඔහේ ඉගිලුනා
නෙතු පුරා....මගේ.....මුව පුරා......
සිනා සුවද තවරා
මතක  සමනල් රැනක් ඔහේ ඉගිලුනා


පබලු