15.5.12

ම'සිතින් විදිමි අද ....


දිගහැරෙන තුරු පෙති එකින් එක
කල්පයක් වුව හිදීමි මම
ඉන් විහිදෙන අපමණ සුවද
එදිනට විදිමි මම
ඉන් මැවෙන අපමණ සොදුරුබව
ම'සිතින්   විදිමි  අද  ....

නිලබර දගකරන ඔය ඇස්
නිරතුරු සොයමි මම
මද පවන ගෙනෙන නුඹ උණුහුම ,
සිසිලස විදිමි මම
ලඟට එන දිනක සුසුමන් ගොඩක් ගෙන
ඔය පපුතුරේ හෙමිහිට හෙලමි මම...

පබලූ