22.12.10

අපි හමු වුනේ එහෙමයි


මේ මල් පිපෙන්නේ කොහොමැයි
මේ රළ බිදෙන්නේ කොහොමැයි
මේ තරු දිලෙන්නේ කොහොමැයි
අපි හමු වුනේ එහෙමයි.....

සිහින දකින්නේ අපිම නම්
සිහින පිපෙන්නේ මෙහෙම නම්
මා සිත පිරිමදින්නේ නුඹම නම්
නෙතට කඳුලක් කුමට දැන්.....

පබලු

8.12.10

සිඳගන


මන්දාරම් මල් වියන් මැදින්
සිඳංගනා නුඹ ඇවිත්
හදවතේ නොයිඳුල් තැනක
නැවතුනා දෝ හෙමින්
නීල දෙ නයණ මා හිත සනසන
බලා සිටියෙමි හොරෙන්

සෙමෙන් රඟ දෙන සියුම් කෙහෙරැළි
සිබින කම්මුල්
මතක තුරු හිස් අගින් ඉස්සී
කරයි හද සක්මන්
පිපුණු අරවින්දියකි සිඳගන
මා හිත ගත් ඉක්මන්

පායනා තරු දහස් අතරට
සඳවතිය පායා
එළිය කල මගේ අහස් වියනම
සිනහා කැන් ඉසලා
නලල මත රැදි මගේ හාදුවේ
උණුසුමක් දැනිලා
සිඳගනා මගේ ළඟම රැදුනා
නෙතට නෙත තියලා

පබලු