30.10.11

පුන්චි පැටියෙක් එයි ලගදිම


පැතුම් ඇහිදින්න නිමිත්ත
තියා හදවත පුරා
පුන්චි පැටියෙක් ඇවිත් කුස තුල
දගකරයි නිති මව් මුව සිනා තියා

බටිච්චනි දැන් දැන් ඉතින්
අලුත් කවි පද රස තියා
ගයන්නට වයන්නට ඉගන ගනු යස
පුන්චි පැටියෙක් එයි ලගදිම අප සොයා

පබලූ

10.10.11

10/10/10
පියාපත් ඇවිත් සිතුවිලි
 ඔහේ පාවුනා
පාට පිරුනු හීනය ලඟ 
ඉබේ නැවතුනා
වහින මල් පැතුම් වැස්සේ 
වැතිර සැනසුනා
සුපුන්  සඳ ඇවිත් අහසේ 
දිලී හිනහුනා

පබලු