30.1.13

ගත වැකී ගිය සුලඟ නුඹ වැනි


සිනහවකි නුඹ මගේ මුවග රැදි
ස්නේහයයි නුඹ මගේ සිතම බැදි
ලං වෙමින් ළඟ ළඟම නිති 
ගත වැකී ගිය සුලඟ නුඹ වැනි

සඳ සිසිල නුඹ මැදියමේ විදි
පිණි බිඳයි නුඹ සිත් මලේ රැදි
ළංවෙමින් මගේ සිහිනවල නිති
රළ පෙලයි නුඹ වෙරළ සිඹ ඇදි

මල් මිටයි නුඹ සුවද ගෙන පිපි
තුරු හිසයි මම නුඹට පෙම් බැදි
බට ගසකි නුඹ සුළඟටත් නැමි
නුඹ එක්ක දුර යන්න මට බැරි

පබලු