11.11.11

මතකයෙන් දුර නොයනා දිනක් ....11/11/11


එකින් එක එකතු වෙන
සොදුරු සැමරුම් අතර
කිසිම දින කිසිම විට
මතකයෙන් දුර නොයනා දිනක් ....

සිහින අතරේ රැදුනු දහසක්
සිහිනවල
සැබැවුන එක හීනයක් ....

දහසකුත් තව නැවුම් පැතුමන්
එකතු කරමින් මහමෙරක්
නුඹේ දෙනෙතට එබී උන්නෙමි
දයාබර නුඹ මගෙ කරන් ....

පබලු