19.11.10

හුස්ම තරමට ලංවෙලා


හුස්ම තරමට ලංවෙලා
අනේ නුබ හරි දුර ගියා
සුසුම් අහුරක හැංගිලා
නේක වර සිත සක්මන් කරා

සකුණ ගී තුරු හිස් මතින්
ඇසෙන මුදු මී බිදු ස්වරෙන්
මා සිත හඩ ගා ගැයු ගීතය
රැව්දුනා ඉහිලුම් ස්වරෙන්

සුපිපෙති මල් නෙක රැසින්
ගෙනෙයි මෘදු සුවදත් කෙමෙන්
ම'සිත පතුලෙහි නැගෙන සුසුමට
ගිලිහුනා පෙති සීරුවෙන්

පබලු

7.11.10

සිතුවිලි තුල නුඹ ලැගුම් ගනී..

පහනකි ඔබ මට
සිතුවිලි එළිකල
නුඹ ලඟ මා නතර වුනි...

කදුලක මතකය
දුරකට විසි කර
සැනසුම ගෙන
සිත පතිත වුනි....

මොහොතින් මොහොතම
මා සිත නතුකර
සිතුවිලි තුල
නුඹ ලැගුම් ගනී...

පබලු