14.2.10

ප්‍රේමය.......


නොසිතු ලෙස
හිත තුල ඉපදි ප්‍රේමයේ
අවසන් සුසුම් පොද
නොසිතු ලෙස
හෙලන යුරු දැක
කිමදැයි
නෙතු අගට
කදුලු කැට නො ආවේ.......

පබලු

3.2.10

අතීතයේ අප - සොදුරු මතකයන්


දුටුවත් ඔබ අද

කලකට පසු මම

සුපුරුදු ලෙස ඔබ

පිය මැන්නා...


සිනහව මුවගට

එක් කලමුත් නුබ

මා වෙනතක් දෙස

නෙත් හෙලුවා...


ඔබ ගැන මතකය

මගේ හදවතේ

සිතුවම් මවමින්

ඉගිල ගියා...


අතීතයේ අප

සොදුරු මතකයන්

කදුලු බිදක් වී

ගලා ගියා...


Chamal