23.3.11

තරු කැට පිරිවරා - සඳ ඇත හිනහිලා

මීදුම් සලු වියා
ඒ සලු පිළි දරා
නෙත් මානෙන් 
දෙව්ලිය පියමං වුනා.....

තරු කැට පිරිවරා
සඳ ඇත හිනහිලා
සිත් මානෙට සැනෙකින් විත්
ඈ මා සැනසුවා.....

නිල්මිනි පරදනා
නෙතු කැට නම් මනා
විසිතුරු පෙම් නුරා හැඟුම්
සිත ලඟ දගකලා.....

පබලු