17.7.10

උණුසුමට ගුලිකර ගනුමැන ලැමේ....


නුබ සිතට ආ ඇසිල්ලේ
පෙම පිරුනි සිත් කොදෙව්වේ
දුර නොයා නුබ තුරුල්ලේ
සැනසුනෙමි නෙතු පියල්ලේ

රැයේ දුටු සුභ සිහිනයේ
හිතින් දොඩමලු වුන ප්‍රියේ
ලගම රැදෙමින් අනන්තයසේ
හිදුනු මැන මට පහන්වැට සේ

පාය ආ තරුවක් ලෙසේ
දිලි දිලී මා හිත වටේ
හිමින් සතපා නුබ ලයේ
උණුසුමට ගුලිකර ගනුමැන ලැමේ

පබලු


5.7.10

මගේ පුතු නිදන්නේ ගීයක් වගේ මියුරු


යශෝදරාවිය, නුබ මව් ඇකයේ වැදි
පුතුනේ නිදනවද කුමරුන් රාහුල සදිසි
සෙනෙහ ගඟුල ගලනවා නිම් හිම්නොදැනි
පුතුනේ නුබයි දුන්නේ මව් පිය පදවී

තව් තිසාවේ සුර අගනුන් මෙහි වැඩලා
හීනෙන් නුබ හිනා උනාඒ දැකලා
අම්මා ගයන නැළවිලි ගී රස දැනිලා
සමන් පිච්ච මල් පිපිලා හිනා වුනා

කිරි කර පොවන්නේ මව් ලය පිරි රුහිරු
මගේ පුතු නිදන්නේ ගීයක් වගේ මියුරු
සැනසුම නුබයි පුතුනේ අප හට සොදුරු
කවි කර ලියන්නේ සෙනෙහස පුතුට පිදු

පබලු