29.3.10

හිත ඉඹින්න ආසයි මට


තනි මකන්න මම එන්නද
රන් තරුවක හැංගිලා
හිත ඉඹින්න ආසයි මට
ආදර තොල්පෙති තියා

දාස් පෙතියා මල් පොකුරක
සුවදේ මට සැඟවිලා
නුබේ ලගින් පාව යන්න
ආසයි පවනක් වෙලා


පබලු

22.3.10

නුබගේ සුවදට - වසග වි සිත


නුබගේ සුවදට
වසග වි සිත
ඉනු කදුලැලි
නෙත් පුරා....

ලැබුනු දුක් බර
අතීතය ඇත
තවම තනිවී
හිත පුරා....

කදුලු කැටයක
හිනා අහුරක
සුවද මතකය
හිත දරා ....

අහිමි ප්‍රේමයේ
ඉකි බිදුම මැද
තනිවෙලා.....

පබලු

10.3.10

හිත අද්දර හීනයක් වෙලා ඇවිත්


හිත අද්දර හීනයක් වෙලා ඇවිත්
නෙත අද්දර කදුලක් නවතා

සුදු මැණිකේ නුබ යනවද
මගේ පෙම් හිත රිදවා

පෙරුම් පුරපු හැම කල්පෙම
ලඟින් ඉදන් මා සැනසු
සුදු මැණිකේ නුබ යනවද
දුක් කදුලක් නෙත රදවා

සුදු මැණිකේ නුබ ගියාම
නෙත රැදි කදුලෙහි උණුසුම
ගිනි කන්දට වඩා වැඩිවි
මගේ ජීවිතෙ අලු කරාවි

පබලු