23.5.10

රන් තරුත් සැගවුනා හීන් සීරුවේ....

මල් පෙතිත් සියුමැලියි
මගේ හිතත් පිවිතුරුයි
හද හාවියේ....

රන් තරුත් දොඩමලුයි
නුබේ නෙතුත් පින්බරයි
ලියු කවිය නුබ ගැනයි
මගේ පෙම්බරෝ....

සද සිසිල තව දැනෙයි
නුබේ සුවද මට දැනෙයි
ලග පාත කවුරුවත්
නැති මායිමේ ....

නුබ ඇවිත් හිමි හිමින්
හිස සිම්බා හෙමින්
හිමි හිමින්
රන් තරුත් සැගවුනා
හීන් සීරුවේ....

පබලු

5.5.10

හීන අරන් ඇ එනවා - නිදි නැති හැම රැය


කතා කරන ඔය ඇස් ලග
හීන හදාගෙන
පෙරුම් පුරන්නද පිපෙන්න
හිත අද්දර පෙම..

සමන්පිච්ච මල් සුවදින්
හිතත් සුවද කර
ජීවිතේම ලගින් ඉන්න
පින් පුරන්නේ මම

තරු වටකර දිල්ලිසෙන සද
සඳ දෙව්දුව අද
හීන අරන් ඇ එනවා
නිදි නැති හැම රැය

පබලු