7.10.09

මිය ගිය අතීතය


මිය ගිය අතීතය

නෙතු අග කදුළු බිදුවක් වෙලා

දෙකම්මුල් දිග රූරා වෑටුනා - - -

ඉගිලෙන සමනලයෝ

නොතෑවෙමි මම

මියගිය ප්‍රේමය සිහිකර

පිබිදුන මල් රොන් තවමත් සොදුරුයි

මිය ගිය මුදු අතීතයේ- - -

පාවෙන සීතල මද පවනේ

මුසුවී අති මුදු අතීතේ

තවමත් සිසිලයි

මා වත දෑවටෙන සුලන් රොදේ

මිය ගිය අතීතය

නෙතු අග කදුලු බිදුවක් වෙලා

දෙකම්මුල් දිග රූරා වෑටුනා - - -


පබලු

0 comments:

Post a Comment