7.10.09

එක කවියක් නොවේ සබද


නිරන්තරේ සිත ලග ඔබ

නතර වෙන්න පෙරුම් පිරූ

නුබට දුරින් නුබේ දිහා

බලාන හිද සුසුම් හෙලූ

අතිතයේ මතක සුවද

හිත අද්දර තියන් ලියූ

එක කවියක් නොවේ සබද

කවි මඩුවකි සවන් පිනූ . . . .


පබලු

0 comments:

Post a Comment