30.10.09

හිත පස්සෙන් - මම ගියාට - ආපහු එය නොලැබුනාට ......


මටත් හොරෙන්
හිතත් අරන්
දුරට දුරට
යනවා දැක්කා......
හිත පස්සෙන්
මම ගියාට
ආපහු එය
නොලැබුනාට ......

සිනහා පොකුරු
මගේ හිතවට
නැලවෙනු දැක්කා......

මගේ කවි

2 comments: