18.12.17

පිබිදෙන්න මට


සද පාය ලා තමයි.
හිත ඒත් කලුවරයි..
නුබ නැතුව ගෙවෙන රැ
නොහිම් තනිකම දැනේ

කඳුලු නෙතු අගිසි යට
හිත කීරි ගස්සවයි
පාලු මැදියම පවා
නුඹ මතක හද රැදේ

නැවත පිබිදෙන්න මට
නුඹ එන්න අඳුර බිද
අසංක්‍ය කල්පයක්
පිං පුරමු එකට හිඳ

පබලු
(2014)

2.12.17

තව දිනක්...මේ නැවතුමක්..,මල් පිපෙන වසන්තෙක
නුඹ පරව යන හැඩක්
පින් පුරන බැදීමක
නැවතුමක් ..මේ සැඳෑවක්...

කල් ගෙවෙන ආත්මෙක
පිවිතුරුම කාව්‍යක්
නුඹ සමග ගෙවන මේ
තව දිනක් ... මේ නැවතුමක්..,

විශ්වයේ ගීතය ට
සවන් දී ඉමි තවත්
කලෙක හමුවුන උන්ම මේ 
ගෙවෙන්නේ වෙන්වෙන දිනක්

පබලු