23.7.11

එන්න ඔබ...


එන්න ඔබ
මගේ ළමැද සැතපෙන්න
ඒ උණුහුම පතුලේ
මම ආසයි සැගවෙන්න

එන්න ඔබ
මම තදින් සිපගන්න
ඒ තොල් පෙති අතර
මම ආසයි දැවටෙන්න

එන්න ඔබ
මා හද විල කලඹවන්න
මේ සරතැස නිවා
මම ආසයි ඔබේ වෙන්න

පබලු

19.7.11

දේවී.....


මල් කෙමි සිඹින 
සඳ මත වැඩ සිටි සාවි.....
දැකගනු කැමති ඈ මා 
පෙම් කළ දේවී.....
තරු මල් සිඹින නෙතු 
අග්ගිස්සෙන් බේරී......
නුඹ වෙත බැඳුනු සිත බබලයි 
තාමත් පේවි.....

පබලු